Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN STERRENZAKEN

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50568205

 

Artikel 1                Definities 
 1. Sterrenzaken, gevestigd te Haarlem, KvK-nummer 50568205, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Sterrenzaken.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Sterrenzaken zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2                Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Sterrenzaken waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Sterrenzaken in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3                Offertes 
 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 21 kalenderdagen.
 2. Sterrenzaken kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4                Tarieven en betalingen    
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst dan wel een geschat aantal uren met uurtarief vermeld. Bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten zullen apart worden vermeld.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sterrenzaken.
 4. Sterrenzaken is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken en de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling voldaan na afronding van de opdracht.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Sterrenzaken heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen. Sterrenzaken heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk.
 7. Facturen dienen binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Sterrenzaken op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5                Informatieverstrekking opdrachtgever 
 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Sterrenzaken.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Sterrenzaken zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Sterrenzaken voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Sterrenzaken heeft te allen tijde de intentie de aangiften van opdrachtgever tijdig en correct in te dienen. Indien opdrachtgever alle benodigde informatie voor de btw-aangifte echter niet uiterlijk de 20e van de maand volgend op het kwartaal beschikbaar heeft gesteld, kan Sterrenzaken niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel niet tijdig en correct in kunnen dienen van deze aangifte.
 5. Indien de inkomstenbelasting voor 1 mei ingediend moet worden, dient opdrachtgever alle benodigde informatie voor 15 maart beschikbaar te hebben gesteld.
 6. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of rente voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6                Uitvoering van de overeenkomst 
 1. Sterrenzaken voert de gekozen dienst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Sterrenzaken heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Voor indiening van de aangifte inkomstenbelasting zal Sterrenzaken standaard tijdig uitstel aanvragen. Hier zijn geen extra kosten aan gebonden, tenzij na 15 maart opgezegd wordt. In dat geval wordt € 7,50 voor het aan- en weer afmelden in rekening gebracht.

 

Artikel 7                Looptijd van de overeenkomst 
 1. Indien opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van diensten van Sterrenzaken voor de aangifte inkomstenbelasting, dient opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken voor de maand februari is verlopen.
 2. Voor overige diensten van Sterrenzaken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: indien Sterrenzaken al met de werkzaamheden is begonnen ten tijde van de annulering, zal dit deel van de werkzaamheden in rekening worden gebracht. Sterrenzaken is nimmer gehouden een eventuele aanbetaling te restitueren.

 

Artikel 8                Overmacht 
 1. In geval van overmacht is Sterrenzaken gerechtigd een dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Sterrenzaken redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Sterrenzaken jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 12 kalenderweken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Sterrenzaken zal, in hoeverre mogelijk, volledig meewerken aan het overdragen van de administratie.

 

Artikel 9               Aansprakelijkheid schade 
 1. Sterrenzaken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Sterrenzaken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Sterrenzaken is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende dienstverlening op locatie.
 4. Sterrenzaken is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.
 5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 6. In het geval dat Sterrenzaken een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Sterrenzaken aan opdrachtgever is gefactureerd.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Sterrenzaken tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 10             Intellectueel eigendom 
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Sterrenzaken aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kennis, diensten en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij Sterrenzaken. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst draagt Sterrenzaken er zorg voor dat alle betreffende bescheiden die noodzakelijk waren voor uitvoering van de overeenkomst, aan opdrachtgever worden geretourneerd.

 

Artikel 11             Bijzondere bepalingen 
 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting geldt niet voor zover op Sterrenzaken een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
  2. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kan Sterrenzaken niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Tijdige informatieverschaffing door opdrachtgever is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door Sterrenzaken.

 

Artikel 12             Klachten 
 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Sterrenzaken.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 13             Geschilbeslechting 
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Sterrenzaken is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sterrenzaken en betrokken derden 12 maanden.